นโยบายความเป็นส่วนตัว


https://alleducare.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกคนที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ Alleducare.com ดังนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าสามารถเข้าถึงได้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่คุณสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การจัดส่งสินค้า หรือ การเคลมสินค้า alleducare.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคนที่แวะมายังเว็บไซต์ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น


Alleducare.com ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ AllEducare.com ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่เก็บข้อมูล


การใช้ข้อมูลส่วนตัว Alleducare.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ Alleducare.com เท่านั้น ในส่วนของข้อมูล บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรเดรดิต วันหมดอายุ หมายเลขหลังบัตร CVC นั้นทาง Alleducare.com จะไม่มีนโยบายในการเก็บข้อมูลดังกล่าวในทุกกรณี

 

Alleducare.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Alleducare.com ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น


ในกรณีที่ Alleducare.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Alleducare.com เป็นต้น Alleducare.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ Alleducare.com


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก Alleducare.com ก็ได้ โดยเพียงแต่คุณกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ Alleducare.com เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางอีเมล โดยข้อมูลของท่านเราจะเก็บเอาไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี

 


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Alleducare.com จึงได้กำหนดระเบียบภายในองค์กรเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล Alleducare.com จึงได้จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว Alleducare.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น Alleducare.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์


การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Alleducare.com ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Alleducare.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Alleducare.com ต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อกับ Alleducare.com ตามเบอร์โทร หรือ line ID ที่ปรากฏข้างล่างนี้


เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์line ID and barcode