HDMI matrix switch 4×4

12,000.00 ฿

  • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ขาเข้า จำนวน 4 ช่อง
  • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ขาออก จำนวน 4 ช่อง
  • สามารถเลือกสัญญาณ HDMI ได้จากหน้าเครื่อง
  • สามารถส่งสัญญาณ HDMI ออกได้จากหน้าเครื่อง
  • รองรับความละเอียด fullHD
  • สามารถเข้าไปตั้งค่า EDID ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
  • รับประกัน 1 ปี
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
SKU: HDMI matrix switch 4x4 Category: