interactive white board razr 105 inch free shipping

150,000.00 ฿

  • จอแสดงผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ผ่านเครื่องฉายภาพระบบ LCD/DLP
  • สามารถเขียนพร้อมกันได้ 10 นิ้ว (Multi-Touch)
  • ง่ายและสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ในห้องเรียน หรือ ออฟฟิศได้
    ใช้งานง่ายด้วยเมนูการใช้งานภาษาไทย
  • รับประกัน 1 ปี
razr brand