HDMI matrix switch in4 out4 (4×4)

฿12,000.00

  • HDMI MATRIX SWITCH 4X4
  • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ขาเข้า จำนวน 4 ช่อง
  • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ขาออก จำนวน 4 ช่อง
  • สามารถเลือกสัญญาณ HDMI ได้จากหน้าเครื่อง
  • สามารถส่งสัญญาณ HDMI ออกได้จากหน้าเครื่อง
  • รองรับความละเอียด FULLHD
  • สามารถเข้าไปตั้งค่า EDID ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
  • รับประกัน 1 ปี
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: