ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา เคมี

    • ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา เคมี
    • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอน ระดับ ประถม และ มัธยม
    • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
    • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
    • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย