Showing all 2 results

HDMI Matrix Switch

HDMI matrix switch

เครื่อง รับ – ส่ง สัญญาณ HDMI Matrix Switch คือเครื่องสำหรับอำนวยความสะดวกในการเลือกสัญญาณ HDMI ในกรณีที่มีสัญญาณเข้า และ ออก หลายสัญญาณ โดยสามารถเลือกสัญญาณขาเข้าและขาออกได้ มีแบบ เข้า 4 ออก 4 และ เข้า 8 ออก 8 พร้อมทั้งยังสามารถรองรับการตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าความละเอียดของภาพที่ออกได้ให้มีความละเอียดเท่ากัน

HDMI-Matrix-switch

HDMI matrix switch 4×4

12,000.00 ฿

 • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ขาเข้า จำนวน 4 ช่อง
 • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ขาออก จำนวน 4 ช่อง
 • สามารถเลือกสัญญาณ HDMI ได้จากหน้าเครื่อง
 • สามารถส่งสัญญาณ HDMI ออกได้จากหน้าเครื่อง
 • รองรับความละเอียด fullHD
 • สามารถเข้าไปตั้งค่า EDID ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รับประกัน 1 ปี

HDMI-Matrix-switch

HDMI Matrix switch 8×8

80,000.00 ฿

 • รองรับการ รับสัญญาณเข้าแบบ HDMI ได้ 8 ช่อง
 • สามารถส่งสัญญาณออกแบบ HDMI ได้ 8 ช่อง
 • สามารถกดเลือกสัญญาณ ขาเข้า และ ขาออก ได้จากด้านหน้าเครื่อง
 • สามารถตั้งค่า EDID และตั้งค่าความละเอียดที่จะแสดงผลได้
 • สามารถควบคุมผ่านทางระบบเครื่อข่าย
 • รับประกัน 2 ปี